Invázia- násilné, agresívne, podmaňujúce vniknutie organizmu do nového prostredia. Z cieľom ovládnuť dané územie a vytlačiť z neho pôvodné organizmy. Čím je prostredie jedinečnejšie a izolovanejšie tým je náchylnejšie na ovládnutie invazívnym organizmom. Invazívny organizmus postupne vytláča pôvodných obyvateľov ovládaného prostredia z cieľom dominovať v inváziou napadnutom  prostredí. Invazívne organizmy sú z hľadiska ekologickej niky euryekné tj. Organizmy so širokou ekologickou valenciou  schopné znášať  široké rozpätie ekologických faktorov (vzduch, slnečné žiarenie, voda, pôda) a nenáročné na ekologické podmienky. Prichádza k znižovaniu druhovej a poddruhovej rozmanitosti a tým následne k znižovaniu stability prostredia.

Invázne druhy sú na území Slovenska nepôvodné druhy, ktoré boli na územie Slovenska dovezené za rôznym účelom zvyčajne z amerického kontinentu alebo z Ázie. Najčastejšie boli dovezené ako okrasné alebo medonosné rastliny, ktoré sa z parkov a výsadieb začali rýchlo šíriť do okolia a obsadzovať nové plochy.

Invázne druhy majú vysoký reprodukčný potenciál. Dokážu sa rýchlo šíriť vegetatívnym spôsobom (napr. podzemkami) alebo vytvárajú každoročne veľké množstvo semien s vysokou klíčivosťou. Viaceré z týchto druhov v súčasnosti vytvárajú rozsiahle porasty na území Slovenska, najčastejšie popri vodných tokoch, cestách, železniciach, na opustených priestranstvách ale zasahujú aj do pôvodných rastlinných spoločenstiev (biotopov). V prípade ich masového rozšírenia významne menia charakter biotopov a ohrozujú pôvodné druhy rastlín a vytvárajú homogénne monocenózy. Niektoré sú známe ako alergény, iné vyvolávajú rôzne kožné poranenia. Mnohé invázne rastliny patria medzi buriny tj. nežiadúca vegetácia z poľnohospodárskeho hľadiska, spôsobujúca na pestovaných kultúrnych rastlinách rôzne škody.